Lisää NLP:stä

NLP:ssä on kysymys subjektiivisesta kokemuksestasi. Se on kaikki mitä sinulla on. Koet tämän maailman omalla tavallasi. Ja kun saat työkaluja subjektiivisen kokemuksesi muuttamiseen, voit muuttaa maailmaasi.

Mitä on NLP

NLP on oman tai toisen ihmisen subjektiivisen kokemuksen tutkimista. Taitoa hahmottaa mm. ihmisen ajattelua ja mentaalisia taitoja. Oletko ajatellut miten ajattelet? Tai miten ajattelet ajatteluasi? NLP:tä on osaamista hahmottaa sitä, miten ihmisen mieli toimii.

Esimerkiksi jos urheilijalla kisajännitystä, kisajännitys on vain urheilijan subjektiivisessa kokemuksessa. Sitä ei ole kaikilla urheilijoilla. Tutkimalla urheilijan subjektiivista kokemusta, ymmärrämme millaisesta ajattelusta (usein tiedostamatonta) kisajännitys tulee ja miten sitä voi muuttaa.

Voimme tutkia esimerkiksi miten opimme, miten ajattelemme, miten teemme päätöksiä, miten motivoidumme, miten ratkaisemme haasteita ja miten olemme luovia. Subjektiivinen kokemus ei ole tiedettä. Se on kuitenkin kaikki mitä sinulla on. Koet tämän maailman omalla tavallasi. Ja kun saat työkaluja subjektiivisen kokemuksesi muuttamiseen, voit muuttaa maailmaasi.

NLP tulee sanoista Neuro-Linguistic Programming:

  1. Sana ‘Neuro’ liittyy neurologiaan.
  2. Sana ‘Linguistic’ liittyy lingvistiikkaan eli miten käyttämämme viestintä vaikuttaa niin meihin itseemme kuin toisiin ihmisiin.
  3. Sana ‘Programming’ liittyy osaamiseen, jolla voit muuttaa esimerkiksi ajattelu- tai käyttäytymismalleja –  eli kuinka mieltä voi ohjelmoida.

NLP on yksi merkittävimmistä ja tehokkaimmista menetelmistä itsensä kehittämisen ja valmennuksen kentällä.

NLP sopii kaikille, jotka haluvat tutkia mielensä mahdollisuuksia ja ottaa kyvyistään enemmän irti.

Suurimmat asiakasryhmät:

  • Johtajat, jotka haluavat uusia työkaluja ihmisen mieleen ja vuorovaikutukseen liittyen
  • Oman alansa ammattilaiset, jotka haluavat kehittyä uudelle tasolle
  • Tavalliset ihmiset, jotka haluavat tietää lisää oman mielensä mahdollisuuksista ja parantaa elämänlaatuaan

Kuinka erilaiset ihmiset voivat hyödyntää NLP:tä:

Yrittäjät ja johtavassa asemassa olevat ihmiset:

Valmennuksissamme kehität kykyäsi lukea ihmisiä. Opit, miten voit kommunikoida jokaisen ihmisen kanssa tavalla, joka vaikuttaa heihin tuloksellisemmin. Opit havainnoimaan ihmisen ajattelua ja vaikuttamaan siihen. Joskus pienikin muutos ihmisen ajattelussa voi saada aikaan isoja tuloksia.

Oman alansa ammattilaiset, jotka haluvat kehittyä uudelle tasolle:

Kun olet huipulla, myös kilpailijasi ovat kovatasoisia. Tällöin ajatusmaailmasi ja kyky johtaa itseäsi ovat ratkaisevia. Voittaja on monesti vain karvan verran parempi kuin toiseksi tullut. Opit, miten voit tehostaa sisäistä maailmaasi päästäksesi systemaattisesti huipputuloksiin. Tarjoamme huippuluokan suorityskykyä.

Tavalliset ihmiset, jotka haluavat tietää lisää oman mielensä mahdollisuuksista ja parantaa elämänlaatuaan:

Merkittävä osa itsensä kehittämisen kentästä hyödyntää NLP:n oppeja tai jopa perustuu niihin, esimerkkinä voi mainita hyvin Anthony Robbinsin.

NLP antaa loistavan pohjan itsensä monipuoliselle kehittämiselle. Moni kurssilaisemme onkin sanonut, että toivovat että olisivat osallistuneet kurssillemme aikaisemmin. Ihmiset ymmärtävät hyödyt kokiessaan ne konkreettisesti.

Ihmiset, jotka etsivät elämässään uutta suuntaa:

Puhumme koulutuksissamme paljon kipinästä. Tosiasia on, että aikaa on rajallisesti. Selvitä siis miten haluat käyttää aikasi täällä, kun se vielä on mahdollista. Valmennamme sinua katsomaan tulevaisuuttasi uudella tavalla ja rakentamaan sellaisen tulevaisuuden, jota sinä rakastat. Haluamme nähdä kipinän silmissäsi syttyvän vieläkin vahvemmaksi.

Valmentajat ja kouluttajat, jotka haluavat kehittyä huipuiksi omassa työssään: 

NLP antaa vastauksia kysymykseen: miten? Haluatko auttaa asiakkaitasi olemaan onnellisempia ja itsevarmempia ja vaikkapa pääsemään eroon häiritsevistä ajatuksista. Peruskurssimme jälkeen tiedät, miten sen teet.

Taiteilijat, jotka kaipaavat lisää luovuutta:

Monille taiteilijoille inspiraatio on ilmiö, joka tulee silloin tällöin tahdosta riippumatta. Opit rakentamaan osaamista, jonka avulla voit itse päättää, milloin haluat olla inspiroitunut.

Ihmiset, jotka kaipaavat apua pelkoihin, ikäviin muistoihin, ahdistukseen tai muihin henkisiin haasteisiin:

NLP on suosituimpia ja tehokkaimpia menetelmiä terapeuttien ja valmentajien työkalupakissa. NLP on ansainnut maineensa pelkojen, ikävien muistojen ja mentaalisten haasteiden muuttamisessa. Monet psykiatrit, psykologit ja psykoterapeutit käyttävät työssään NLP:n työkaluja maailmanlaajuisesti.

 

Ennakkokäsitykset

Tässä on kuvattu yleisimpiä syitä siihen, miksi joillakin ihmisillä on erilaisia ennakkokäsityksiä  NLP -sanaa kohtaan:

  • Nimitystä “NLP-kouluttaja” voi käyttää kuka tahansa, minkä vuoksi kouluttajien tasoissa on suuria eroja. Tästä syystä ensimmäinen kokemus NLP:stä voi olla millainen tahansa.
  • NLP:n yhteydessä käytetään usein sanoja, jotka voivat tuntua ihmisistä vierailta: esimerkiksi hypnoosi saattaa tuntua pelottavalta. Kyse on kuitenkin tavallisesta ilmiöstä eikä mistään mystisestä asiasta.
  • NLP on käsitteenä niin laaja, että saman otsikon alla voidaan opettaa lähes mitä tahansa mieleen liittyviä asioita.
  • Laajuutensa vuoksi NLP-käsitteen selittäminen voi olla yhtä moniulotteista kuin kertoa, mitä ”filosofia” tarkoittaa.

Mm. näistä asioista johtuen kaikki NLP-työkaluja käyttävät ammattilaiset ja itsensä kehittämisen gurut eivät välttämättä mainitse itse NLP-sanaa. He arvostavat kyllä tuloksia mitä he saavat työkaluilla aikaan.

Historiaa

NLP syntyi 1970-luvun alussa Richard Bandlerin ja John Grinderin toimesta. Richard Bandler oli rockmuusikko ja matematiikan, sekä tietojenkäsittelyn opiskelija. Opiskelemiensa aineiden lisäksi Bandleria kiinnostivat myös monet muut asiat ja hän luki paljon erilaisia kirjoja. Opiskeluaikansa loppupuolella Bandler asui vuokralaisena tunnetun psykiatrin talossa, jossa hänellä oli mahdollisuus tutustua vuokraisäntänsä kirjoihin psykologiasta. Bandler etsi lukuisista kirjoista kohtia, joissa kerrottaisiin, mitä missäkin ongelma- tilanteissa pitää tehdä. Kirjoista ei löytynyt mitään konkreettisia ohjeita ihmisillä esiintyvien mielenterveysongelmien ratkaisemiseksi, vaan etupäässä tietoa diagnoosien tekemiseen ja oireita helpottavien lääkkeiden määräämiseen.

Koska selkeitä ohjeita tai ratkaisuja ihmisen mielessä esiintyviin ongelmiin ei löytynyt, Bandler alkoi tutkia itse, millainen käyttäytyminen saa aikaan hyviä ja tarkoituksenmukaisia tuloksia. Hän halusi ymmärtää, kuinka sisäiset ajattelumallit vaikuttavat ihmiseen, sekä kuinka niihin vaikuttamalla voidaan saada aikaan positiivia tuloksia elämän eri osa-alueilla.

John Grinder työskenteli kielitieteen apulaisprofessorina yliopistossa, jossa Bandler opiskeli. Tutustuttuaan toisiinsa Bandler ja Grinder alkoivat kehittää uutta ”muutoksen kieltä”. He lähtivät tutkimaan huippuosaajien taustalla olevia tekijöitä löytääkseen vastauksia kysymyksiinsä. Ensimmäiseksi he tutkivat ja mallinsivat kolmea oman alueensa huippuosaajaa Fritz Perlsia, Virginia Satiria ja Milton Ericksonia. Ensimmäisten mallinnusten jälkeen Bandler ja Grinder tutkivat ja mallinsivat myös monia muita huippuosaajia: olympiaurheilijoita, yritysjohtajia, huippumyyjiä, taiteilijoita jne. He havainnoivat mm. mallintamiensa osaajien alitajuisia prosesseja, lingvistiikan rakennetta, sekä mentaalisia strategioita.

Ihmiset jotka ovat huippuosaajia omalla alallaan, eivät yleensä pysty selittämään, millä tavalla he saavuttavat huipputuloksensa. Usein heidän osaamisensa on syvällä, tiedostamattomalla tasolla. Asian erinomainen hallitseminen ei vaadi heiltä tietoisuutta siitä, miten asian tai tehtävän osaa, sen vain osaa. Tämän vuoksi huippuosaajat eivät yleensä pysty opettamaan taitojaan muille tai selittämään, mikä heidän toiminnassaan johtaa tuloksiin.

Bandler ja Grinder jatkoivat tutkimuksiaan ja mm. eri terapeutteja mallittaessaan he havaitsivat sen, että huolimatta terapeuttien erilaisista oppi- ja tyylisuunnista, he käyttivät asiakastyössään samankaltaisia, huipputuloksiin johtavia kielimalleja. Tehdystä tutkimus- ja mallinnustyöstä ilmestyi vuonna 1975 kirja “The Structure of Magic I”. Se esittelee ’metamallin’ eli mallin kielestä ja sen taidokkaasta käytöstä pohjautuen lingvistisiin malleihin, jossa F. Perlsin ja V. Satirin tapaan käytetään puhetta muutosten aikaansaamiseksi.

Jatkaessaan osaamiseen liittyvien kysymyksien selvittämistä Bandler ja Grinder kysyivät itseltään: Mikä erottaa jonkun alan osaajan alansa mestarista. Moni puhui synnynnäisistä lahjoista, mutta NLP:ssä ohitetaan tämän kaltaiset selitykset ja keskitytään siihen, mikä mestareiden ajattelussa on erilaista verrattuna keskivertosuorittajiin.

NLP:ssä kiinnostuksen kohteena eivät ole ongelmat ja niiden historia, vaan taito, taitavuus, onnistumiset ja niiden rakenne. NLP tutkii mm. sitä, millä tavalla osa ihmisistä luo hyvän yhteyden toiseen ihmiseen, oppii nopeasti, ratkoo ongelmia taitavasti tai vaikka omaa hyvän muistin. Mikä tekee huippuosaajan omalla alallaan sekä ennen kaikkea, millä tavalla näitä huippu- taitoja koodataan auki.

NLP siis lähti kehittymään huippuosaamisen mallittamisesta – siitä, millä tavalla huipputaito voidaan purkaa auki sellaiseen muotoon, että se voidaan opettaa helposti muille. Hieman tuntemattomampia henkilöitä, joilla myös on ollut vaikutuksensa NLP:n syntyyn mallinnuksen kohteina, ovat Frank Farrelly, joka on kehittänyt provokatiivisen terapian ja Moshe Feldenkreis, jonka opit ovat kuin NLP:tä keholle.

Society_of_nlp

Society of NLP™ -yhteisö

Society of Neuro-Linguistic Programming™ -yhteisö perustettiin vuonna 1978. Se on maailmanlaajuinen organisaatio, jonka tehtävänä on valvoa koulutusohjelmien ja palvelujen laatua.

Society of NLP™ -yhteisön myöntämää sinettiä käyttävät yhteisön hyväksymät valmentajat.

”I highly recommend Ilkka Rajala. He is continually updating his training with the most up-to-date skills I have developed and one of those licensed internationally through the Society of Neuro-Linguistic Programming™ – Dr Richard Bandler, Co-founder of NLP™

Sertifiointi

Kaikki NLP-valmentajamme ovat NLP:n kehittäjän Richard Bandlerin kouluttamia ja sertifioimia. Haluamme kurssilaisillemme parasta osaamista.

Dr.  Richard Bandler ja The Society of NLP™ allekirjoittavat henkilökohtaisesti jokaisen hyväksytysti koulutuksen suorittaneen kurssilaisemme Licensed Practitioner of NLP™- ja Licensed Master Practitioner of NLP™- sertifikaatit.

NLP:n koulutustasot

• Licensed Practitioner of NLP™ (peruskurssi)
• Licensed Master Practitioner of NLP™ (jatkokurssi)
• Licensed Trainer of NLP™ (kouluttajakoulutus)

NLP-opetuksessa on viime kädessä kyse siitä, miten jokainen meistä voi käyttää mieltään paremmin luodakseen menestystä ja onnellisuutta.

NLP on siis malli siitä, kuinka mielesi toimii.  NLP on täysin loogista, ja sitä on käytetty 40 vuotta yksilöiden ja yritysten menestyksen ja onnellisuuden kehittämisessä.